Fältförsök under 25 år

Av: Östen Bergman och Björn Henningsson.

Sammanfattning

Fältförsök för att pröva olika träskyddsmedels effekt mot rötangrepp i markkontakt har sedan länge utförts i de enskilda nordiska länderna. Det första fältförsöket initierat av Nordiska Träskyddsrådet, NTR, påbörjades år 1968 och det första marina försöket år 1972. De fältförsök som NTR arrangerar ger medelstillverkarna möjlighet till opartisk provning av träskyddsmedel för godkännande i klass A och M. Fältprovningarna ger också ökad kunskap för utveckling av nya träskyddsmedel. Provningarna utföres numera enligt de europeiska standarderna, EN 252 för markkontakt och EN 275 för marin miljö. Tidigare användes NTR:s egna standarder. Sedan 1968 har 80 träskyddsmedel satts ut i fältförsök och 24 medel i marina försök.


Historik

Fältförsök för att prova olika träskyddsmedels effekt mot rötangrepp i markkontakt har sedan länge utförts i de enskilda nordiska länderna. Det första svenska fältförsöket i Simlångsdalen utsattes år 1943 och omfattade både stavar och stolpar. Alla stavar var utdömda redan år 1967 medan stolpar impregnerade med kreosotolja fortfarande finns kvar. I detta försök ingick inget CCA-medel (Bergman & Mazur 1991). Det första fältförsöket initierat av Nordiska Träskyddsrådet, NTR) sattes ut år 1968. Det omfattade stavar av furu, bok, björk och al impregnerade med Basilit CFK, Boliden K33, Celcure A. KP Cuprinol, Tanalith C, Wolmanit CB, BP Hylosan och kreosotolja. De fält som utnyttjades var Hilleröd i Danmark, Vaasa i Finland, Sörkedalen i Norge och Simlångsdalen i Sverige1964. Impregnerade furustavar sattes ut på samtliga fält medan björk endast sattes ut i Vaasa, al i Sörkedalen och bok i Simlångsdalen (Bergman & Jermer 1990) NTR:s första marina försök sattes ut år 1972 vid Kristinebergs marinbiologiska station. Det omfattade 13 medel för furu och 2 medel för vardera bok och björk (Bergman & Lundberg 1990). Marina försök i NTR:s regi påbörjades också i Trondheim år 1982 (Evans 1993).


Syftet med fältforsöken

I NTR Dokument 1.2.1.189 krävs att träskyddsmedel som skall användas i markkontakt (klass A) eller marin miljö (klass M) har genomgått fältprovning för att få godkännande. De fältförsök som NTR arrangerar ger medelsproducenterna en möjlighet att mot en avgift få en sådan provning utförd. NTR engagerar oberoende institutioner för denna verksamhet. Resultat från äldre fältförsök är viktiga för omvärdering av olika träskyddsmedels upptagning. Fältprovningarna ger också ökad kunskap för utveckling av nya träskyddsmedel.


Nuvarande organisation av NTR fältförsök

I NTR information nr 15/86 beskrivs villkoren för provning av träskyddsmedel i fältförsök (markkontakt) och marin miljö. Svenska Träskyddsinstitutet har av NTR utsetts att administrera försöken och bära det rättsliga ansvaret för försöken. NTR sänder vissa år ut en inbjudan till medelstillverkarna om att delta i fältförsöken. Vanligtvis genomförs provningar på direkt begäran från medelstillverkarna. I fältförsöken är följande institutioner engagerade: Dansk Teknologisk Institut, VTT-Statens Tekniska Forskningscentral i Finland, Norsk Treteknisk Institutt och Institutionen för virkeslära vid Sveriges Lantbruksuniversitet. När de första försöken påbörjades användes fälten Hilleröd i Danmark och Vaasa i Finland. En kort tid fanns också ett fält i Vihti i närheten av Helsingfors. Är 1974 flyttades stavarna från Hilleröd till Tåstrup och år 1986 flyttades stavarna från Vaasa och Vihti till Viikki. Försöksfältet i Simlångsdalen är för närvarande under flyttning till en plats belägen ca 5 km från det ursprungliga fältet.

De nuvarande försöksfälten har följande jordmån:
Tåstrup: Lerig morän
Viikki: Lerjord innehållande organiskt material
Sörkedalen: Sandjord innehållande något organiskt material
Simlångsdalen: Sandjord


Standarder

Sedan några år tillbaka utförs fältförsöken (markkontakt) enligt EN 252 och de marina försöken enligt EN 275. En särskild handledning för att bedöma stavarnas tillstånd vid provning enligt EN 252 har utarbetats av Borsholt och Henriksen (1990). Den kom år 1992 också ut i en engelsk version. Tidigare utfördes provningarna enligt NTR:s egna standarder; nr 1.4.2.1./71 för fältförsöken med stavar och nr 1.4.2.2./.73 för de marina försöken. De nya europeiska standarderna liknar allt väsentligt de tidigare nordiska standardema. Den viktigaste skillnaden mellan den tidigare standarden för stavförsök och den nuvarande europeiska standarden är att stavstorleken ändrats från 20 x 50 x 500 mm till 25 x 50 x 500 mm. Vidare tar vi numera med två referensmedel i försöken mot tidigare ett och vardera medel används i två koncentrationer.


Beskrivning av stavförsöken i stort

Impregneringen utförs vanligen vid Institutionen för virkeslära, Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Stavarna impregneras mestadels till fem upptagningsnivåer. Det minsta är tre nivåer, men det har också förekommit sju nivåer på begäran av medelstillverkaren. I de flesta fall föreslår medels-
tillverkaren samtliga upptagningsnivåer eller lösnings-koncentrationer. Vid försöken används furustavar av enbart splintved. Ibland kan andra trädslag användas på förslag av medelstillverkaren. NTR har också i egen regi satt ut stavar av olika trädslag impregnerade med de vanligast förekommande medlen För varje upptagningsnivå (koncentration) impregneras i normalfallet 30 stavar för utsättning samt några extra stavar ifall inträngningen misslyckas eller stavarna spricker. Impregneringen utföres för vattenlösliga medel enligt fullcellmetoden. Av de 30 stavarna sätts 20 ut på fältet i Simlångsdalen och 10 på ett av fälten i Tåstrup, Viikkl eller Sörkedalen (3 års rotation). De kvarvarande stavarna av varje försöksled lagras tills vidare i kallförråd. Stavar impregnerade med de två referensmedlen sätts också ut liksom oimpregnerade kontroller. Stavarna sätts ned i marken till drygt halva dess längd. En gång per år revideras stavarna på försöksfälten. Rötskadan bedöms enligt följande femgradiga skala:

Tillstånd

Friskt - inget synligt angrepp   
Svagt angrepp   
Måttliga angrepp   
Svårt angrepp   
Mycket svårt angrepp*   

*provet utdömt 4/100 p.g.a. brott vid böjningsprov

Bedömning av rötstyrkan

0

1

2

3

Rötstyrkeindex

0

25

50

75

100 

Genom att addera rötstyrkeindex för stavarna i varje grupp och dividera med sumrnan av antalet stavar erhålles ett medelvärde för varje träskyddsmedel och upptagningsnivå. När alla stavar i en grupp utdömts (medelvärdet för rötstyrkeindex = 100) beräknas medellivslängden.
I figur 1 visas som exempel rötförloppet hos stavar av furusplintved impregnerade med Boliden K33 (Rentokil K33) och utsatta i Simlångsdalen.
I figur 1 visas som exempel rötförloppet hos stavar av furusplintved impregnerade med Boliden K33 (Rentokil K33) och utsatta i Simlångsdalen.

Figur 1. Rötförloppet hos stavar av furusplintved impregnerade med Boliden K33 (Rentokil K33) till nedan angivna upptagningar och utsatta i Simlångsdalen år 1968 (Bergman & Jermer 1993).

1. 6.6 kglm3
2. 10
3. 13
4. 20
5. 27
6. Oimpregnerade


Marina provningar

Impregneringen och valet av upptagningsnivåer sker på samma sätt som vid de terrestra provningarna. Virkesbitarnas dimension är 25 x 75 x 200 mm och varje bit är försedd med ett hål i mitten så att den kan sättas fast i en rörställning som sedan sänks ned i vattnet. Antalet virkesbitar per upptagningsnivå och försöksplats är minst fem. De utsatta provbitarna revideras en gång varje år under de första fem åren och därefter vartannat år. Vid revisionen bedöms först angrepp av borrkräfta (Limnoria). Sedan påväxt avlägsnats från provbiten 68 röntgenfotograferas den för att bedöma angrepp av skeppsmask (Teredo m fl). Bedömningen utförs enligt följande schema (EN 275): L)

Angrepp av borrkräfta

Angrepp av skeppsmask

Skadegrad

0

1

2

3

0

inget

svagt

måttligt

svårt

utdömt 

1

svagt

måttligt

måttligt

svårt

utdömt 

2

måttligt

svårt

svårt

utdömt 

utdömt

3

svårt

utdömt

utdömt

utdömt 

utdömt

4

utdömt

utdömt

utdömt

utdömt 

utdömt

Publicering
Efter 5 års provning får medelstillverkaren en konfidentiell rapport som kan användas vid ansökan om NTR godkännande. Efter 10 års provning publiceras resultaten av NTR. I rapporten anges träskyddsmedlets samman-sättning och medelstillverkarens namn. Medel som av olika anledningar inte är kommersiella eller fallit igenom på ett tidigt stadium rapporteras också. Om medelstillverkaren inte önskar bli identifierad i rapporten kan namnet uteslutas och medlet ges en annan beteckning. Sammansättningen redovisas dock. Medelstillverkaren ges tillfälle att kommentera resultaten före publiceringen. Om medels-tillverkaren vill hålla sammansättningen hemlig under en längre tid och vänta med publicering ytterligare 5 eller 10 år så debiterar NTR en avgift för detta. Efter 20 år publiceras resultaten under alla förhållanden NWPC Inf. 15/86). Den senaste samlade rapporten över NTR:s fältförsök har nyligen kommit ut (Bergman & Jermer 1993). De senaste rapporterna över marina försök har sammanställts av Bergman och Lundberg (1990) och Evans (1993).


Finansiering

Medelstillverkarna betalar i år (1993) 90 000 SEK för en provning av ett träskyddsmedel fältförsök (markkontakt) och 110 000 SEK för en provning i marin miljö. Dessa avgifter täcker kostnaderna under de första fem åren.


Fältförsök ovan mark; L-joint

Enligt NTR Dokument 1.2.1./89 ges preliminärt godkännande i klass AB och B för en tid av tre år, om provningen utförts efter laboratoriemetoden EN 113. Slutligt godkännande förutsätter en fältprovning under minst tre år enligt pr EN 330. Dessa provningar har ännu inte påbörjats, därför att godkännandet av pr EN 330 har fördröjts.


Antal träskyddsmedel under provning

I NTR fältförsök har sedan 1968 och fram till 1992 80 träskyddsmedel satts ut i stavförsök. Några av dessa medel har dessutom satts ut vid flera tillfällen. I de marina försöken har 24 träskyddsmedel satts ut, ett par av dessa vid upprepade försök.