Övriga publikationer

Levy, C.R. - Wood preservation for Tropical Housing.
Träskyddsdag 1976-05-25, SvenskaTräskyddsinstitutet och Svenska Sågverks- och Trävaruexportföreningen.

Omér, S. - Träimpregnering.
STU Information 85, 1978.

Jermer, J., Söderlind, J. - Träskydd
AB Svensk Byggtjänst, 1979.

Omér, S. - Råd och anvisningar för intern driftkontroll vid impregneringsanläggningar.
(Riktad till ansvarig driftledare).

Svenska Träskyddsinstitutet,1979. Prel rev 1996.
Omér, S. - Anvisningar för intern driftkontroll vid impregneringsanläggningar.
(Riktad till impregneringspersonal).

Svenska Träskyddsinstitutet,1979. Prel rev 1996.
Jermer, J. & Kuusamo, M. - Nordiska Träskyddsrådet 10 år 1969-1979. Nordiska Träskyddsrådet,
Information nr 10, 1979.

Cockcroft, R. - Wood preservation organisations - International cooperation in wood preservation research.
Träskyddsseminarium 1980-09-02, Svenska Träskyddsinstitutet.

Int. Journal of Wood Pres., Vol.1, No. 4, 1981.

Butcher, J.A. - Wood preservation in New Zealand
Träskyddsseminarium 1980-10-29. Svenska Träskyddsinstitutet.

Rötskadebesiktning av stolpar.
Träskyddsseminarium 1981-05-06. Svenska Träskyddsinstitutet.

Omér, S. - Anvisningar för intern driftkontroll vid impregnering med oljelösliga impregneringsmedel godkända för klass B.
Svenska Träskyddsinstitutet, 1981.

Jermer, J. - Impregnerat trä i Norden. Nordiska Träskyddsrådet, Information nr 11, 1981.
Denna skrift finns även publicerad på engelska (Preservative-treated wood from the Nordic countries), franska (Bois traités des Pays Nordique), Tyska (Imprägniertes Holz aus dem Norden) och finska (Kyllästetty puutavara pohjoismainen laatuluokitus ja käyttö).

Den synliga kvalitén och den osynliga.
Informationsblad om impregnerade trädgårdsmöbler. Svenska Träskyddsinstitutet, 1982.

Omér, S. & Samuelsson, I. - Fukt och mögel. Rutin för fältbesiktning.
Statens Institut för Byggnadsforskning, Meddelande nr M82:7, 1982.

Jermer, J. m. fl. - Träimpregneringsindustri och träskyddsforskning i Sverlge. Bakgrund, nuläge och utvecklingsmöjligheter.
Ingenjörsvetenskapsakademien, Rapport 223, 1982.

Jermer, J. m. fl. - Träskyddshandbok.
Svensk Byggtjänst, 1984.

Nilsson, K. & Kronberg, UllaBritt. - Förteckning över Sveriges Träimpregneringsverk
Utkommit årligen fram till 1994.

Torkning av impregnerat trä. Temadag 1985-04-16.
Svenska Träskyddsinstitutet och Svenska Träimpregneringsföreningen.

Svenska Träskyddsinstitutet 10 år,1974-1984.
Internationellt seminarium,1984-04-03.
Svenska Träskyddsinstitutet,1984.

Edlund, Marie-Louise & Johansson, I. - Inträngning av TBTO-medel i furusplint. En jämförande studie av Hicksons spårämnesreagens och tennreagenset katekolviolett.
Penetration of TBTO in treated redwood sapwood A comparative study of spot tests for a Hickson tracer and for tin with catecho! violet.
Statens Provningsanstalt. Arbetsrapport SP-BTt 1986:01,1986.

Jermer, J. - Swedish approval schemes for wood preservatives. EHC Document No. 220, 1985. Vakuumimpregnerade fönster.
Träskyddskonferens 1987-03-19. Svenska Träskyddsinstitutet,1987.

Kreosotolja. Möjligheter och problem.
Träskyddsseminarium 1987-10-22.
Svenska Träskyddsinstitutet, Svenska Kraftverksföreningen och Statens Vattenfallsverk.

Edlund, Marie-Louise & Jermer, J. m. fl. - Undersökning och utvärdering av impregnerade limträkonstruktioner.
Investigation and evaluation of preservative-treated glulaminated constructions.

Nordiska Träskyddsrådet, Information nr 18, 1988. Jermer, J. (red.) - lnformation regarding health and safety in wood preservation in Europe.
EHC Document No. 236/1.

Jermer, J. m.fl. - Puunsuojaus (finsk översättning och bearbetning av den Svenska "Träskyddshandbok").
Rakennuskirja, 1988.

Edlund, Marie-Louise & Paajanen, Leena - Vakuumimpregnering - erfarenheter av impregnerade fönster i praktiken och i fä!tförsök.
Nordiska Träskyddsrådet, Information nr 19, 1989.

Bergman, Ö. & Jermer, J. - NWPC Field Test with Wood Preservatives. Results from the trials Started in 1971, 1973,1975 and 1977.
Nordiska Träskyddsrådet, Information nr 21, 1989.

Sammanställning av remissvar till utredningen "Minskade risker med träskyddsmedel"
Svenska Träskyddsinstitutet, 1990.

Holmer, S. - Tryckimpregnerat trä.
SIFO AB, Dok. 40775, 1990.

Drake, E. - Effekter av miljörestriktioner på tryckimpregnerat virke.
Utredning utförd av Interforest AB.

Bergman, Ö. & Jermer, J. - NWPC Field Test with Wood Preservatives. Results from the Trial Started in 1968.
Nordiska Träskyddsrådet, Information nr 22, 1990.

Peterson, T. & Edlund, Marie-Louise m.fl. - Trästolpar för kraft- och teleledningar.
Rapport från konferens i Fort Collins, Colorado, USA, oktober 1989.
Svenska Träskyddsinstitutet, 1990.

Sammanställning av remissvar till förslag till Kemikalieinspektionens föreskrifter om träskyddsbehandlat virke.
Svenska Träskyddsinstitutet, 1990.

Bergh, J. - Trästolpar - en litteraturstudie.
Examensarbete utfört vid Sveriges Lantbruksuniversitet.
Svenska Träskyddsinstitutet, 1990.

Nilsson, K. & Pettersson, Maj-Lis. - Växtskador orsakade av träskyddsmedel.
Sveriges Lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd 17T, 1990.

Nilsson, K. & Johansson, I. - Handledning i intern driftkontroll. Impregnering med oljelösliga träskyddsmedel godkända för träskyddsklass B enligt SS 05 6110.
Svenska Träkyddsinstitutet, 1991. Rev 1996.

Dokumentation från konferens "Träskydd miljöenergi" 1991-10-17.
Svenska Träskyddsinstitutet och Svenska Kommunförbundet, 1991.

Nilsson, K. - Svensk Träimpregneringsindustri 1991; faktabroschyr.
Även i upplaga på engelska:
The Wood Preservation Industry in Sweden, 1991.
Svenska Träskyddsinstitutet, 1992.

Edlund, Marie-Louise -Information om reimpregnering av ledningsstolpar.
Utgiven av EBR, 1992.

Bergman, Ö. & Jermer, J.- NWPC Field Test with Wood Preservatives. Results from Trials 1968 to 1981.
Nordiska Träskyddsrådet, Information nr 30, 1993.

Holmroos, Sirpa - Analys av kreosotstolpar i Simlångsdalen efter 40 års exponering i fä!t.
Vattenfall Utveckling, rapport M205-252.92, 1994.

Träskyddsinstitutets miljöprojekt. Utredningar rörande avfall från träskyddsmedel och impregnerat trä.
Svenska Träskyddsinstitutet, 1994.

Edlund, Marie-Louise - Fuktupptagning i stavar av impregnerat och oimpregnerat trä. En fältstudie.
Moisture content in treated and untreated wooden stakes. A field study.
Svenska Träskyddsinstitutet, 1994.

Från Skog till Stolpe, Utskottet för trästolpar.
Svenska Träskyddsinstitutet, 1994.

Nilsson, K.- Träimpregneringsindustrin i Sverige produktionsåret 1993.
Svenska Träskyddsinstitutet, 1994.

Nyman, Eva m fl - Rapport "Lukt från impregnerat trä".
Svenska Träskyddsinstitutet, 1994.

Nilsson, K.- Träimpregneringsindustrin i Sverige produktionsåret 1994.
Svenska Träskyddsinstitutet, 1995.

Information om impregnerat trä
1. Vad är impregnerat trä?
2. Använd rätt impregnerat trä på rätt ställe
3. Kvalitetskontroll av impregnerat trä
4. Träskyddsmedel för impregnering av trä
5. Tekniska egenskaper hos impregnerat trä
6. Impregnerat trä i hus och trädgård
7. Komplettering till Informaton om impregnerat trä
8. Tio tips om impregnerat trä

Virkesförstörande insekter inomhus
Träskydd Information 1979:1 Husbock
Träskydd Information 1979:2 Vedstekel, Trägnagare, Blåhjon, Splintbagge, Hästmyra, Praktbagge

Träskydd Information 1982:1 Röta. Orsaker. Förebyggande åtgärder. Sanering
Svenska Träskyddsinstitutet, rev. 2:a uppl, sept 1992

Träskydd Information 1997:1 Impregnerbarhet. Biologiska skadegörare. Hur man skyddar trä.
Svenska Träskyddsinstitutet, 1997