Meddelanden

Meddelande nr 1 - Holmgren, H. & Rennerfelt, E., 1952.
Jämförande laboratorieundersökningar av några träimpregneringsmedel.

Meddelande nr 2 - Rennerfelt, E., 1952.
Revidering av Träskyddskommitténs provytor för fält- och rötkammarförsök sommaren 1952, omfattande försöken 1A, 1B, 2A, 3A, 4A och 4B.

Meddelande nr 3 - Rennerfelt, E., 1952.
Översikt över pågående försök på Träskyddskommitténs provytor.

Meddelande nr 4 - Holmgren, H., 1952.
Om impregneringens beroende av furuvirkets förbehandling med hänsyn till barkningsmetoder och vattenläggning.

Meddelande nr 5 - Rennerfelt, E. 1953.
Redogörelse för fältförsöken nr 5 och 6.

Meddelande nr 6 - Holmgren, H. 1953.
Orsaker till smetighet på oljeimpregnerat virke och möjligheter att förminska densamma.

Meddelande nr 7 - Rennerfelt, E. 1953.
Angrepp av rötsvampar i jord från de olika provytorna.

Meddelande nr 8 - Edén, J., 1953.
Redogörelse.

Meddelande nr 9 - Edén, J., l953.
Särtryck ur ERA:
Stolpskydd med diffusions- och osmosmetoden: Svenska erfarenheter och planerade försök.

Meddelande nr 10 - Danielsson, E., 1953.
Anteckningar från en studieresa till Tyskland, som i första hand avsåg studium av metoder för s k efterimpregnering av sliprar.

Meddelande nr 11- Rennerfelt, E. 1953.
Revidering av Träskyddskommitténs provytor för fältförsök sommaren 1953, omfattande försöken 1A, 2A, 3A, 4A och 4B.

Meddelande nr 12 - Edén, J., 1953.
Rapport från en resa i Tyskland i sept 1953 för deltagande i en kongress angående träskydd och från besök hos firman Allgemeine Holzimprägnierung, Dr Wolman G.m.b.H.

Meddelande nr 13 - Nilsson, G. och Holmgren, H., 1954.
Fältförsök för undersökning av korrosion på metallföremål i kontakt med impregnerat virke.

Meddelande nr 14 - Rennerfelt, E., 1953.
Redogörelse för fältförsöken nr 7A, 7B och 11A.

Meddelande nr 15 - Edén, J., 1954. Träskydd I och II.
Något om dess betydelse ur allmän och enskild ekonomisk synpunkt.

Meddelande nr 16 - Träskyddskommittén, 1954 (Se även nr 23).
Virkesimpregnering. Allmänna villkor och förutsättningar, anvisningar för erhållande av en god kvalitet på virke impregnerat under tryck antingen med kreosotolja entigt Rüpings sparmetod eller med saltlösningar - även kreosotolja - vid s k fullimpregnering.

Meddelande nr 17 - Rennerfelt, E., 1954.
Revidering av Träskyddskommitténs provytor för fältförsök sommaren 1954, omfattande försöken 1A, 1B, 2A, 4A och 4B.

Meddelande nr 18 - Edén, J., & Holmgren, H., 1954.
Betr. smetighet hos kreosotimpregnerat virke.

Meddelande nr 19 - Holmgren, H., 1954.
Metoder för impregnering av virke.

Meddelande nr 20 - Rennerfelt, E., 1955.
Revidering av Träskyddskommitténs fältförsök sommaren 1955, omfattande försöken 1A, 1B, 2A, 3A och 4B.

Meddelande nr 21 - Holmgren, H., 1955.
Fältförsök för undersökning av korrosion på metallföremål i kontakt med impregnerat virke.

Meddelande nr 22 - v. Schoenberg, W. & Holmgren, H., 1955.
Försök med kreosotimpregnering av furustolpar.

Meddelande nr 23 - Träskyddskommittén, 1955 -
Allmänna villkor och förutsättningar för tryckimpregnering av virke.

Meddelande nr 24 - Rennerfelt, E.,1955.
Fältförsök med Bolidensalterna S och S 25, försök 8A och 8 B.

Meddelande nr 25 - Rennerfelt, E., 1956.
Undersökningar över uppträdandet av lagringsskador i stolpar mellan avverkning och impregnering.

Meddelande nr 26 - Rennerfelt, E., 1956.
Uppgifter över kvantiteter impregnerat virke.

Meddelande nr 27 - Rennerfelt, E., 1956.
Revidering av kommunikationsverkens fältförsök med olika impregneringsmedel.

Meddelande nr 28 - Rennerfelt, E., 1956.
Iakttagelser över mögelröta.

Meddelande nr 29 - Rennerfelt, E., 1956.
Redogörelse för fältförsöken med Bolidensalterna K33, S och S 25 samt försök med dubbelimpregnering och Höganäsolja.

Meddelande nr 30 - Rennerfelt, E., 1957.
Undersökning av hämningsgränserna hos några olika träimpregneringsmedel.

Meddelande nr 31- Rennerfelt, E., 1957.
Rötningsförsök med vedprov uttagna ur virke impregnerat i praktisk drift.

Meddelande nr 32 - Rennerfelt, E., 1957.
Revidering av stavförsök med salterna S 25, KP och Celcure och med kreosot.

Meddelande nr 33 - Rennerfelt, E., 1957.
Redogörelse för försök med oimpregnerat virke från olika delar av landet, fältförsök nr 11A.

Meddelande nr 34 - Rennerfelt, E., 1957.
Uppgifter över impregnerade kvantiteter virke år 1955.

Meddelande nr 35 - Rennerfelt, E., 1957.
Revidering av fältförsök med olika impregneringsmedel.

Meddelande nr 36 - Rennerfelt, E., 1957. Revidering
av stavförsök med salterna S 25, KP, Celcure och kreosotolja.

Meddelande nr 37 - Holmgren, H. & Roots, E., 1958.
Fältförsök för undersökning av korrosion på metallföremål i kontakt med impregnerat virke.

Meddelande nr 38 - Holmgren, H. &. v. Schoenberg., 1958.
Några försök rörande eftersvettning och smetighet hos kreosotimpregnerade furustolpar.

Meddelande nr 39 - Rennerfelt, E., 1958.
Revidering av fältförsöken med Bolidensalterna S och S 25 samt försöken med dubbelimpregnering och Höganäsolja.

Meddelande nr 40 - Rennerfelt, E., 1958.
Uppgifter över impregnerade kvantiteter virke år 1956.

Meddelande nr 41- Rennerfelt, E., 1958.
Revidering av stavförsök med S 25, K33, KP, Celcure och kreosotolja.

Meddelande nr 42 - Holmgren, H., 1958.
Böjningsförsök med trästolpar.

Meddelande nr 43 - Rennerfelt, E., 1958.
Uppgifter över impregnerade kvantiteter virke år 1957.

Meddelande nr 44 - Holmgren, H. & Rennerfelt, E., 1958.
Fältförsök med virke som doppats i eller bestrukits med träkonserveringsmedel.

Meddelande nr 45 - Rennerfelt, E., 1958.
Revidering av fältförsök med olika impregneringsmedel.

Meddelande nr 46 - Rennerfelt, E., 1958.
Revidering av stavförsök med S 25, K33, KP, Celcure och kreosotolja.

Meddelande nr 47 - Holmgren, H., 1959.
Försök med hög frekvensuppvärmning av furustolpar.

Meddelande nr 48 - Borup, L., Holmgren, H. & Rennerfelt, E., 1959.
Översikt över Träskyddskommitténs verksamhet 1941-1959.

Meddelande nr 49 - Rennerfelt, E., 1959.
Revidering av fältförsök med olika impregneringsmedel.

Meddelande nr 50 - Rennerfelt, E., 1959.
Uppgifter över impregnerade kvantiteter virke år 1958.

Meddelande nr 51- Rennerfelt, E., 1959.
Revidering av stavförsök med Bolidensalterna S, S 25, K 33, KP, Celcure och kreosotolja.

Meddelande nr 52 - Rennerfelt, E., 1959.
Fältförsök med bestrykningsmedel.

Meddelande nr 53 - Rennerfelt, E., 1959.
Revidering av försök nr 12 B: S 25 - impregnerade stolpar med och utan tak.

Meddelande nr 54 - Rennerfelt. E., l960.

Meddelande nr 55 - Rennerfelt, E., 1960.
Rapporter från internationella möten och kongresser.

Meddelande nr 56 - Rennerfelt, E., 1960.
Uppgifter över impregnerade kvantiteter virke år 1959.

Meddelande nr 57 - Borup, L., Lekander, B. &
Rennerfelt, E., 1960. Skador på obarkade slipersämnen under lagringstiden i skogen.

Meddelande nr 58 - Rennerfelt, E., 1960.
Revidering av fältförsök med olika impregneringsmedel.

Meddelande nr 59 - Rennerfelt, E., 1960.
Revidering av stavförsök med Bolidensalterna S, S 25, K 33, KP, Celcure och kreosotolja.

Meddelande nr 60 - Rennerfelt, E., 1960.
Försök med impregnering av gran och furu enligt OPM-metoden (försök 14A och B).

Meddelande nr 61- Rennerfelt, E., 1960.
Fältförsök med bestrykningsmedel (försök 13A och C).

Meddelande nr 62 - Rennerfelt, E., 1960.
Fältförsök med bestrykningsmedel (försök 13A, B och C), rapport nr 4.

Meddelande nr 63 - Rennerfelt, E., 1961.
Revidering av fältförsök med olika impregneringsmedel.

Meddelande nr 64 - Rennerfelt, E., 1962.
Revidering av stavförsök med Bolidensalterna S, S 25 och K 33, med KP, Celcure och kreosot, med Wolmanit UA Reform 67.

Meddelande nr 65 - Rennerfelt, E., 1962.
Uppgifter över impregnerade kvantiteter virke år 1960.

Meddelande nr 66 - Rennerfelt, E., 1962.
Fältförsök med bestrykningsmedel (försök 13A, B och C), rapport nr 5.

Meddelande nr 67 - Holmgren, H. och Hedqvist, T., 1963.
Revidering av fältförsök med olika impregneringsmedel.

Meddelande nr 68 - Hedqvist, T., 1963.
Revidering av stavförsök med Bolidensalterna S, S 25 och K 33 med KP, Celcure och kreosot, med Wolmanit UA Reform 67.

Meddelande nr 69 - Hedqvist, T. & Möller, B., 1963.
Uppgifter över impregnerade kvantiteter virke år 1961.

Meddelande nr 70 - Hedqvist, T. och Möller, B., 1963.
Fältförsök med olika tryckimpregneringsmedel. 1963 års revision.
Field experiments with different preservatives applied by pressure. Revised in 1963.

Meddelande nr 71- Möller, B., 1964.
Fältförsök medbestrykningsmedel. 1963 års revision.
Field Tests with Brush Treatment Preservatives. Revised in 1963.

Meddelande nr 72 - Möller, B., 1964. Uppgifter över
impregnerade kvantiteter virke 1962. English Summary.

Meddelande nr 73 - Rennerfelt, E., 1964.
En jämförelse mellan svenska fältförsök och laboratorieexperiment med några träkonserveringsmedel.
A Comparison between Swedish Field Tests and Laboratory Experiments with Some Wood Preservatives. English Summary.

Meddelande nr 74 - Möller, B., 1965.
Fältförsök med olika tryckimpregneringsmedel.1963 års revision, nr II.
Field Experiments with Different Preservatives. Applied by Pressure, No. 11. Revised in 1963.

Meddelande nr 75 - Rennerfelt, E., l964.
Provning av träskyddsmedel mot svampar.
Testing of Wood Presevatives against Fungi.

Meddelande nr 76 - Johansson, M., 1964.
Uppgifter över impregnerade kvantiter virke år 1963.
English Summary.

Meddelande nr 77 - Johansson, M., 1965.
Fältförsök med olika tryckimpregneringsmedel. 1964 års revision, nr I.
FieId Experiments with Different Preservatives Applied by Pressure, No. I. Revised in 1964.

Meddelande nr 78 - Johansson, M., 1965.
Fältförsök med olika tryckimpregneringsmedel.1964 års revision, nr II.
Field Experiments with Different Preservatives Applied by Pressure, No. II. Revised in 1964.

Meddelande nr 79 - Johansson, M., 1965.
Fältförsök med bestrykningsmedel.1964 års revision.
Field Tests with Brush Treatment Preservatives. Revised in 1964.

Meddelande nr 80 - Johansson, M., 1965.
Uppgifter över impregnerade kvantiteter virke år 1964.
English Summary.

Meddelande nr 81- Holmgren, H. & Fjelkegård, G., 1965.
Rötundersökningar i Televerkets stolplinjer.
English Summary.

Meddelande nr 82 - Johansson, M., 1965.
Träskyddskommitténs fält- och rötkammarförsök med olika träimpregneringsmedel. Redogörelse nr V.
The Wood Preservation Committee's Field and Rot-Chamber Experiments with Wood Preservatives. Report No. V.

Meddelande nr 83 - Nordiska forskarmötet i Stockholm 1965.
Protokoll.

Meddelande nr 84 - Nordiska träskyddsmötet i Stockholm 1965.
Protokoll.

Meddelande nr 85 - Johansson, M.,1966.
Fältförsök med olika tryckimpregneringsmedel. 1965 års revision, nr 1.
Field Experiments with Different Preservatives Applied by Pressure, No. I. Revised in 1965.

Meddelande nr 86 - Johansson, M.,1966.
Fältförsök med olika tryckimpregneringsmedel.1965 års revision, nr 11.
Field Experiments with Different Preservatives Applied by Pressure, No. 11. Revised in 1965.

Meddelande nr 87 - Johansson, M., 1966.
Fältförsök med bestrykningsmedel. 1965 års revision.
Field Tests with Brush Treatment Preservatives. Revised in 1965.

Meddelande nr 88 - Johansson, M., 1966.
Uppgifter över impregnerade kvantiteter virke år 1965.
English Summary.

Meddelande nr 89 - Johansson, M., 1967.
Internationellt fältförsök med impregnerade furustavar. 1966 års revision.
International Field Test with Treated Pine Stakes. Revised in 1966.

Meddelande nr 90 - Johansson, M., 1967.
Fältförsök med olika tryckimpregneringsmedel. 1966 års revision, nr 1.
Field Experiments with Different Preservatives Applied by Pressure, No.1. Revised in 1966.

Meddelande nr 91- Johansson, M., 1967.
Fältförsök med olika tryckimpregneringsmedel. 1966 års revision, nr II.
Field Experiments with Different Preservatives Applied by Pressure, No.11. Revised in 1966.

Meddelande nr 92 - Johansson, M., 1966.
Fältförsök med bestrykningsmedel.1966 års revision.
Field Tests with Brush Treatment Preservatives. Revised in 1966.

Meddelande nr 93 - ]ohansson, M., 1967.
Uppgifter över impregnerade kvantiteter virke år 1966.
English Summary.

Meddelande nr 94 - Henningsson, B.,1967.
Fältförsök med olika tryckimpregneringsmedel. 1967 års revision, nr 1.
Field Experiments with Different Preservatives Applied by Pressure, No. 1. Revised in 1967.

Meddelande nr 95 - Henningsson, B., 1968.
Fältförsök med olika tryckimpregneringsmedel. 1967 års revision, nr II.
Field Experiments with Different Preservatives Applied by Pressure, No. 11. Revised in 1967.

Meddelande nr 96 - Henningsson, B., 1968.
Internationellt fältförsök med impregnerade furustavar. 1967 års revision.
International Field Test with Treated Pine Stakes. Revised in 1967.

Meddelande nr 97 - Henningsson, B., 1968.
Uppgifter över impregnerade kvantiteter virke år 1967.
English Summary.

Meddelande nr 98 - Henningsson, B.,1968.
Internationellt fältförsök med impregnerade furustavar. 1968 års revision.
International Field Test with Treated Pine Stakes. Revised in 1968.

Meddelande nr 99 - Henningsson, B., 1969.
Uppgifter över impregnerade kvantiteter virke år 1968.
Quantities of timber asssortments treated with pressure in 1968.

Meddelande nr 100 - Henningsson, B., 1969.
Fältförsök med olika tryckimpregneringsmedel. 1968 års revision, nr I.
Field Experiments with Different Preservatives Applied by Pressure, No. I. Revised in 1968.

Meddelande nr 101- Lundström, H., 1970.
Epixyler på impregnerade trästolpar i Bogesund.
Epixlys on treated wooden posts at Bogesund.

Meddelande nr 102 - Henningsson, B., 1970.
Uppgifter över impregnerade kvantiteter virke år 1969.
Quantities of pressure treated wood 1969.

Meddelande nr 100 - Henningsson, B., 1970.
Fältförsök med virke som genom doppning eller bestrykning behandlats med träkonserveringsmedel.
Field Tests with wood treated by steeping or brushing.

Meddelande nr 104 - Henningsson, B., 1971.
Uppgifter över impregnerade kvantiteter virke år 1970.
Quantities of pressure treated wood 1970.

Meddelande nr 105 - Henningsson, B., l972.
Uppgifter över impregnerade kvantiteter virke år 197l.
Quantities of pressure treated wood 1971.

Meddelande nr 106 - Henningsson, B., 1973.
Uppgifter över impregnerade kvantiteter virke år 1972.
Quantities of pressure treated wood 1972.

Meddelande nr 107 - Bergman, Ö., 1974.
Faktorer som påverkar barrvedens impregnerbarhet. En litteraturstudie.
Factors affecting the permeability of softwood. A literature study.
Särtryck från Rapport Nr. R 89, 1973, från Inst. för virkeslära, Stockholm.

Meddelande nr 108 - Henningsson, B. & Bergman, Ö., 1974.
Internationellt fältförsök med impregnerade furustavar.1972 års revision.
International Field Test with Treated Pine Stakes. Revised in 1972.

Meddelande nr 109 - Jermer, J., 1974.
Uppgifter över impregnerade kvantiteter virke 1973.
Quantities of Pressure Treated Wood 1973.

Meddelande nr 110 - Bergman, Ö. & Henningsson, B., 1974.
Fältförsök med olika tryckimpregneringsmedel. 1972 års revision.
Field Experiments with Different Preservatives Applied by Pressure. Revised in 1972.

Meddelande nr 111 - Nylinder- Norman, E., Henningsson, B., Hellström, O. & Gunnarsson, L., 1974.
Provning av impregnerat virke i havet.
Marine Wood Borer Tests on the West Coast of Sweden.

Meddelande nr 112 - Henningsson, B., 1975.
Användning av impregnerat virke i de nordiska länderna.
The Use of Impregnated Timber in the Nordic Countries.

Meddelande nr 113 - Dahlgren, S-E., 1975.
Fixering av Cu-Cr-As baserade träimpregneringsmedel.
Fixation of Cu-Cr-As based Wood Preservatives.

Meddelande nr 114 - Bergman, Ö. & Henningsson, B., 1975.
Efterbehandling av stolpar med kreosotemulsions-pasta enligt bandagemetoden. Mätning av inträngningen.
Groundline Treatment of Poles with a Creosote Emulsion Paste according to the Bandage Method. Measurement of Penetration.

Meddelande nr 115 - Jermer, J., 1975.
Uppgifter över impregnerade kvantiteter virke 1974.
Quantities of Pressure Treated Wood 1974.

Meddelande nr 116 - Dahlgren, S-E., 1975.
Effect of Pre-steaming on the CCA Treatment of Spruce and Redwood Grown in Southern Sweden.
Inverkan av ångning på CCA-impregnering av gran och furu från södra Sverige.

Meddelande nr 117 - Henningsson, B., Nilsson, T., Hoffmeyer, P., Friis-Hansen, H., Schmidt, L. & Jacobsson, S., 1975.
Soft rot i saltimpregnerade ledningsstolpar från åren 1940-1954.

Meddelande nr 117 E - Henningsson, B., Nilsson, T., Hoffmeyer, P., Friis-Hansen, H., Schmidt, L. & Jacobsson, S., 1975.
Soft Rot in Utility Poles Salt-treated in the Years 1940 - 1954.

Meddelande nr 118 - Norman, E., Henningsson, B., 1975.
Description of a Trial with Wood Preservatives against Marine Wood Boring Organisms.
Försök med olika impregneringsmedel som skydd mot angrepp i virke av skeppsmask och borrkräfta.

Meddelande nr 119 - Bergman, Ö., Henningsson, B., & Persson E., 1975.
Vattenlagring - en metod att minska utsvettning hos kreosotimpregnerade stolpar.
Water-storage - A Method to Reduce Bleeding of Creosote Treated Poles.

Meddelande nr 120 - Hickin, N.E., 1976.
Termites - their Natural History and their Control.
Termiter-biologi och bekämpning.

Meddelande nr 121- Boutelje, J. & Jonsson, Ulla, 1976.
Effekterna av vattenlagring av timmer. I. Inverkan på impregnering av sågat virke.
Effects of Water-storage of Logs. I. Effect on the Impregnation of Sawn Goods.

Meddelande nr 122 - Jermer, J., 1976.
Uppgifter över impregnerade kvantiteter virke 1974.
Quantities of Pressure Treated Wood 1976.

Meddelande nr 123 - Ivansson, B-O., 1976.
Tryckimpregnering i samband med fingerskarvning av virke.
Pressure impregnation of timber in conjunction with finger jointing.

Meddelande nr 124, 1976
The Performance of Treated Wood and Untreated Durable Species. Report o f Working Party 55.03.05 Biodeterioration. XVIII, IFRO World Congress, Oslo 1976.

Meddelande nr 125 - Boutelje, J., Johansson, Solveig & Jonsson, Ulla, 1977.
Effekterna av vatten-lagring av timmer. II. Inverkan på stolpimpregnering.
Effects of Water storage of Logs. II. Effects on the Impregnation of Poles.

Meddelande nr 126 - Bergman, Ö., 1977.
Faktorer som påverkar lövvedens impregnerbarhet. En litteraturstudie.
Factors affecting the permeability of hardwoods. A literature study.

Meddelande nr 127 - Boutelje, J., Henningsson, B., & Lundström, H., 1977.
Effekterna av vattenlagring av timmer. III. Inverkan på impregneringens effektivitet mot röta.
Effects of Water-storage of Logs. III. Effect upon the Effectiveness of Preservative Treatment against Decay.

Meddelande nr 128 - Omér, S., 1977.
Uppgifter över impregnerade kvantiteter virke 1976.
Quantities of Pressure Treated Wood 1976.

Meddelande nr 129 - Johansson, Solveig, 1977.
Fuktupptagning i impregnerat trä.
The adsorption of Water into Preservative-treated Wood.

Meddelande nr 130 - Blumer, H., Henningsson, B., & Jermer, J., 1978.
Spånskivor av CCA-impregnerat trä. Mekaniska och biologiska provningar.
Particle Boards of CCA-Treated Wood. Mechanical and Biological Tests.

Meddelande nr 131 - Berglund, F. & Wallin, T., 1978.
Korrosion av spik och skruv i impregnerat virke.
Corrosion of Nails and Screws in Preservative-Treated Wood.

Meddelande nr 132 - Bergman, Ö. & Martinsson, S., 1979.
Försök med vattenlagring och bevattning av stolparför att undvika utsvettning av kreosotolja.
Experiments with water-storage and water-spraying of poles to avoid bleeding of creosote.

Meddelande nr 133 - Henningsson, B. & Bergman, Ö., 1979.
Internationellt försök med impregnerade furustavar.1976 års revision.
International field test with treated pine stakes. Revised in 1976.

Meddelande nr 134 - Bergman, Ö. & Henningsson, B., 1979.
Fältförsök med olika tryckimpregneringsmedel. 1976 års revision.
Field tests with different preservatives applied by pressure. Revised in 1976.

Meddelande nr 135 - Bechgaard, C., Borup, L., Henningsson, B. & Jermer, J., 1979.
Försök med efterimpregnering av kreosotimpregnerade järnvägs-sliprar genom selektiv behandling med borsyra.

Meddelande nr 135 E - Bechgaard, C., Borup, L., Henningsson, B. & Jermer, J., l979.
Remedial treatment of creosoted railway sleepers of redwood by selective application of boric acid. Publicerad även som IRG Document No. 3134, 1980.

Meddelande nr 136, 1979
Screening techniques for potential wood preservative chemicals. Proceedings of a special seminar held in association with the l0th annual meeting of the IRG, Peebles 1978.

Meddelande nr 137 - Jermer, J. & Omér, S., 1979.
Utveckling av kraftledningsstolpar av impregnerat limträ i Sverige 1975-1980.
Development of glulam transmission structures of preserved wood in Sweden 1975-1980.

Meddelande nr 138 - Mansikkamäki, P. & Vihavainen, Tuija, 1980.
Termiter och termitskydd av träkonstruktioner.

Meddelande nr 139 - Jermer, J. & Nilsson, K.,1981.
Träimpregneringsindustrin i Sverige. Produktion m m 1980.
The wood preserving industry in Sweden. Facts and figures 1980.

Meddelande nr 140 - Qvarnströin, K., 1982.
Undersökningar rörande fytotoxiska effekter av träskyddsmedel. Investigations on phytotoxic effects of wood preservatives.

Meddelande nr 141- Henningsson, B. & Käärik, Aino, 1982.
Kartläggning av rötssvampar i träfönster.
Survey of decay fungi in window joinery.

Meddelande nr 142 - Bergman, Ö. & Mazur, F., 1982.
Fältförsök med träskyddsmedel. 1980 års revision.
Field tests with wood preservatives. Revised in 1980.

Meddelande nr 143 - Edlund, Marie-Louise, Hintze, W., Jermer, J. & Ohlsson, S., 1982.
Undersökningar av tennorganiska träskyddsmedel.
Investigations of organotin based wood preservatives.

Meddelande nr 144 - Henningsson, B. & Jermer, J., 1982.
Undersökningar av korrosion på metallföremåI i kontakt med impregnerat virke utomhus.
Studies on corrosion of metallic objects in contact with preservative-treated wood in the open.

Meddelande nr 145 - ]ermer, J. & Severin, J-E., 1982.
Försök med bevattning av stolpar för att minska utsvettningen av kreosotolja.
Investigations on sprinkling of poles as a method to reduce bleeding of creosote.

Meddelande nr 146 - Bergman, G., Solyom, P. & Mideus, H., 1983.
Förorening av mark och grundvatten vid träimpregneringsverk.
Contamination of soil and ground-water at wood preserving plants.

Meddelande nr 147 - Henningsson, B., 1984.
Olika träskyddsmedels effekt mot mögel och blånads-svampar på inbyggt virke.
The effect of different wood preservatives against growth of moulds and staining fungi on timber in buildings.

Meddelande nr 148 - Henriksson, S.T., 1984.
Träskyddsforskning vid Bolidenbolaget.

Meddelande nr 149 - Jermer, J. & Nilsson, K., 1984.
Träimpregneringsindustrin i Sverige. Impregneringsstatistik 1983.
The wood preserving industry in Sweden. Statistics 1983.

Meddelande nr 150 - Pizzi, A., Conradie, W.E., Cockcroft, R.,1984.
Wood Preservation in Southern Africa.

Meddelande nr 151- Bergman, C., 1985.
Geologi- och miIjöriskklassificering av impregneringsverk i Sverige. En enkätundersökning.

Meddelande nr 152 - Antonsson, Ann-Beth & Lundberg, B., 1985.
Arbetsmiljöundersökningar i träimpregneringsindustrin.
Investigations of health hazards in the wood preserving industry.

Meddelande nr 153 - Edlund, Marie-Louise & Henningsson, B., 1985.
Undersökning av virke behandlat med träskyddsmedel. Skyddseffekt och arbetsmiljörisker efter olika torkningsförfaranden.
Investigation of wood treated with water-borne preservatives and anti-sapstain chemicals. Efficacy and health hazards after various methods of drying.

Meddelande nr 154 - Bergholm, J.,1985.
Utlakning av koppar, krom och arsenik från impregnerat spån deponerat i mark.
Leaching of copper, chromium and arsenic from preserved wooden chips deposited in the soil.

Meddelande nr 155 - Bystedt, T., 1986.
Kostnadskalkylering vid tryckimpregnering.

Meddelande nr 156 - Bergman, Ö. & Mazur, F., 1986.
Fältförsök med träskyddsmedel. 1984 års revision.
Field tests with wood preservatives. Revised in 1984.

Meddelande nr 157 - Bergman, Ö., 1986.
Impregneringsprocesser som minskar torkningsinsatsen
före eller efter impregneringen. En litteraturstudie.
Preservation processes which reduce the amount of drying needed before or after treatment. A literature survey.

Meddelande nr 158 - Billgren, Gunnilla & EdIund, Marie-Louise, 1986.
Beständighet hos impregnerade träfönster. En jämförande undersökning.

Meddelande nr 159, 1987
Förbättra stolpkvaliteten - minska lagringsskadorna! Seminarium i Stockholm den 27 november 1986.
Improve the quality of poles - reduce the pretreatment decay! Proceedings from a seminar held in Stockholm, November 27, 1986.

Meddelande nr 160, 1988
Torkning av impregnerat trä. Arbeten och aktiviteter initierade av Svenska Träskyddsinstitutet 1977-1987.
Drying of preservative-treated wood. Work and activities initiated by the Swedish Wood Preservation Institute 1977-1987.

Meddelande nr 161- Bergholm, J. & Dryler, K., 1989.
Studier av fixeringen av arsenik i jord samt rörligheten av arsenik, koppar och krom i CCA-förorenade jordar.
Studies on the fixation of arsenic in soil and on the mobility of arsenic, copper and chromium in CCA-contamined soil.

Meddelande nr 162 - Seman, P-O. & Svedberg, R., 1990.
Sanering av kreosotkontaminerad mark. En kunskapssammanställning.

Meddelande nr 163 - Bergman, Ö., 199l.
Urlakning från tryckimpregnerat virke. En litteraturstudie.
Leaching from pressure-treated wood. A literature survey.

Meddelande nr 164 - Bergman, Ö, & Mazur, F., 1991.
Fältförsök med träskyddsmedel.1988 års revision.
Field tests with wood preservatives. Revised in 1988.

Meddelande nr 165 - Jorheim, L. & Nilsson, K., 1991.
Lagring av potatis i impregnerade trälådor.
Storage of potatoes in impregnated wooden bins.

Meddelande nr 166 - Bergholm, J., 1992.
Läckage av arsenik, koppar och krom från impregnerat träspån deponerat i mark. Ett elvaårigt fältförsök.
Leakage of arsenic, copper and chromium from preserved wooden chips deposited in soil. An eleven year old field experiment.

Meddelande nr 167 - Tronstad, S., & Edlund, Marie-Louise, 1993.
Torkning av stolpar. Litteraturstudier, torkförsök samt ekonomisk kalkyl för torkning av stolpar före impregnering.
Drying of poles. Literature survey, experiments and economical calculations concerning drying of poles before impregnation.

Meddelande nr 168 - Nilsson, K., 1993.
Träskyddsbehandlingar. Jämförande provningar av ett urval traditionelIa och moderna medel.
Wood protection treatments. Comparative tests of a selection of traditional and modern treatments.

Medd nr 169, 1994 - Bergman, Ö. & Mazur, F.,
Fältförsök med träskyddsmedel, 1992 års revision.
Field Tests with wood preservatives. Revised in 1992.

Medd nr 170, 1994
Svenska Träskyddsinstitutets miljöprojekt åren 1990-1994.
SWPI's Environmental Projects during the years 1990-1994.

Meddelande nr 171, 1996 - Svenska Träskyddsinstitutet.
Träimpregneringsindustrin i Sverige. Produktionsåret 1995.
The Swedish Wood Preservation Industry. Statistics 1995.

Meddelande nr 172, 1997 - Svenska Träskyddsinstitutet.
Träimpregneringsindustrin i Sverige. Produktionsåret 1996.
The Swedish Wood Preservation Industry. Statistics 1996.

Meddelande nr 173, 1997 - Svenska Träskyddsinstitutet.
Träimpregneringsindustrin i Sverige. Produktionsåret 1997.
The Swedish Wood Preservation Industry. Statistics 1997.

Meddelande nr 174, 1999 - Svenska Träskyddsinstitutet. Jermer, J and Nilsson, K.
Inventory of the use of preservative-treated wood and wood preservatives in Sweden 1900-1997.

Meddelande nr 175, 1999 - Svenska Träskyddsinstitutet. Terziev, N och Edlund, M-L.
Torkning av virke impregnerat med träskyddsmedel klass AB. Resultat från en enkätundersökning.
Drying of timber impregnated with preservatives approved in class AB. Results from a questionnaire.

Meddelande nr 176, 1999 - Svenska Träskyddsinstitutet.
Träimpregneringsindustrin i Sverige. Produktionsåret 1998.
The Swedish Wood Preservation Industry. Statistics 1998.