Naturvårdsverkets Branschfakta Träimpregnering

Detta är ett utdrag ur Naturvårdsverkets skrift. För en komplett kopia besök www.naturvardsverket.se/bokhandeln/ och söka efter "branschfakta" i sökfönstret.

(Viktiga punkter för bygghandlarna är i fetstil.)

Tillsynstips:
* Hur kontrolleras fixeringstiden?
* Hur lagras virket under fixeringen?
* Levereras endast fixerat virke?
* Är det torrt på golvet i impregneringslokalen? Behövs durk för att motverka att impregneringsvätska "dras ut" med personalens skor?
* Hur hanteras slam från bl a pumpgropen? Hur hanteras emballagen?
* Läcker pumparna; behövs spillplåtar o.dyl?
* Fungerar tiltningen?
* Är eftervakuumtiden tillräckligt lång?
* Är impregnerat virke dropptorrt innan det flyttas från avrinningsplattan?
* Lagras virket på ett sådant sätt att marken inte förorenas?

Miljöpåverkan:
Avfall

* Träskyddsmedelsrester slam från impregneringscylindern, vätskor frän rengöring av impregneringsutrustning och emballage samt icke rengjorda emballage utgör farligt avfall.
* Dessutom uppkommer avfall i form av kapbitar, hyvelspån och sågspån.

Tekniska krav vid nybyggnad och ombyggnad

Lagerplats
* Impregnerat virke ska förvaras så att träskyddsmedlet inte kan lakas/tvättas ut. Exempel på åtgärder är tak över lagerplatsen eller täckning av virket med en presenning som skydd mot urlakning på grund av nederbörd. Alternativt kan virket lagras på tät platta, där lakvattnet samlas upp och återanvänds i impregneringsprocessen.

* När det gäller kreosotimpregnerat virke sker avdroppning från impregnerat virke genom s k svettning upp till flera månader efter själva impregneringen. Detta kan medföra en markförorening som bör motverkas, genom att lagerområdet täcks med ett barklager som periodiskt samlas ihop och omhändertas.

Åtgärder:
Avfall

Impregneringsmedelsrester, slam från impregneringscylindrar, ej rengjorda emballage, spillolja m m ska omhändertas som farligt avfall i enlighet med Förordningen (1996:971) om farligt avfall. Det är önskvärt att träskyddsmedel i slammet från impregneringscylindrar så långt möjligt återanvänds. Slammet bör således noga tvättas och avvattnas i en fast installerad sil vid anläggningen. Tvättvattnet återtas till processen som spädvatten.
Kreosotimpregnerat trä kan förbrännas i ugnar där följande villkor uppfylls:
* kontinuerlig förbränning
* hög temperatur (>800, helst 1100-1200 oC)
* god lufttillförsel (CO-halt <200 ppm)
* tillstånd att använda avfallsbränsle.
* Kreosotimpregnerat trä får inte användas vid upp- eller nedeldning av pannan.
Virke impregnerat med vattenbaserade medel:
Mindre mängder utrangerat virke kan läggas tillsammans med grovavfall. I övrigt får virket endast förbrännas i anläggningar med högeffektiv rökgasrening och säkert omhändertagande av askan, t ex avfallsförbrännings- eller energianläggningar.
Säker förbränning innebära att anläggningen uppfyller krav på
* textilfilter eller motsvarande för rökgasrening
* stabilisering eller torr och tät deponering av askan
* deponin ska uppfylla kraven på en klass 1 deponi


Deponering
Deponering av impregnerat virke bör undvikas i samtliga fall, eftersom förbränning är ett bättre alternativ ur resurssynpunkt (under förutsättning att ovan nämnda krav uppfylls) och på grund av risken för läckage av metaller på längre sikt.
För hantering av förorenade jordmassor hänvisas till Naturvårdsverkets kommande Vägledning för efterbehandling vid träskyddsanläggningar.


Exempel på villkor:

* Spill och dropp, t ex från avrinningsplatta, avrinningsspår cylinderöppning och övriga delar av anläggningen, skall återföras till en uppsamlingsbrunn.
* Uppsamlingsbrunnen skall täckas med en gallerdurk och förses med pumpanordning. Vid återpumpning av uppsamlad vätska skall rening ske genom en fitertratt.
* Nyimpregnerat virke skall förvaras på en avrinningsplatta. Avrinningsplattan skall vara av sådan storlek att virket kan förvaras på denna tills det blir droppfritt och dimensioneras så att den rymmer minst en dags virkesproduktion. För att underlätta avrinning skall paketen tiltas (lutas). Avrinningsplattan skall utföras av ett tätt material t ex vattentät betong och vara försedd med fall mot utkörningsspåret. Spillvätskan skall ledas mot en uppsamlingsbrunn (eller lagertanken). Plattan skall i sin helhet täckas av en tak och skyddas från ytvattentillrinning. Plattan skall även förses med gallergolv på ytor där personalen vistas och, om den används vid minusgrader, en värmeslinga i golvet.
* Impregnering vid köldgrader får endast förekomma under förutsättning att virket kan torka i värme tills det är fixerat eller att det kan lagras på avrinningsplattan tills vädret tillåter torkning. Vid torkning i virkestork gäller samma krav på tät golvbeläggning och uppsamling av dropp som för torkning på avrinningsplatta.
* Lagring av impregnerat virke skall ske under tak eller annat motsvarande regnskydd. Lagerplatsen skall vara avskärmad från omgivande ytvattentillrinning.