Kemikalieinspektionens föreskrifter, KIFS 2008:2

KIFS 2008:2 Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Här finns reglerna som gäller kemiska och biologiska bekämpningsmedel, varuinformationsblad, vissa kemiska produkter och varor t.ex. träskyddsbehandlat virke o.s.v. Detaljerad information om föreskrifterna kan man hitta på Kemikalieinspektionens hemsida www.kemi.se.

KemIs föreskrifter 2008:2 innebär i korthet:

• Virke som lämnar impregneringsanläggningen ska i stort vara yttorrt och smetfritt samt fixeringen av träskyddsmedlet vara avslutad
• Vid distribution och försäljning av träskyddsbehandlat virke ska skriftlig information (träskyddsmedel, användningsområde mm) alltid medfölja virket
• Virke impregnerat med kromhaltiga träskyddsmedel får inte användas ovan mark och vatten (undantag säkerhetsanordning och inbyggnader i fukthotade miljöer)
• Kreosotimpregnerat virke får endast användas för yrkesmässigt bruk (upp till 30 år efter impregneringen), därefter användning som för kromhaltiga medel
Följande informationsuppgifter är krav enligt KIFS 2008:2:
• Anläggning där träskyddsbehandlingen utfördes
• Verksamma beståndsdelar i träskyddsmedlet
• Begränsningar i användningen för virket (gäller virke impregnerat med arsenik, krom och kreosot)
• Lämplig bearbetning för virket
• Hälsorisker vid bearbetning och annan hantering av virket
• Lämpliga skyddsåtgärder
• Åtgärd för omhändertagande av avfall från virket