Utdrag ur Miljöbalken

1 kap. Miljöbalkens mål
* Främja hållbar utveckling
* Vi och kommande generationer ska ha en god miljö
* Naturen har ett eget skyddsvärde
* Vi har ett förvaltaransvar
Balkens mål är styrande!

Balkens fem grundstenar

* Hälsa och miljö ska skyddas
* Natur- och kulturområden skall skyddas och vårdas
* Den biologiska mångfalden ska bevaras
* En god hushållning av mark och vatten skall tryggas
* Återanvändning och återvinning ska främjas

För vem gäller miljöbalken?

Miljöbalken riktar sig till alla och förutsätter att varje enskild individ tar sin del av ansvaret.

2 kap. Allmänna hänsynsregler

1§ Bevisbörderegeln
2§ Kunskapskravet
3§ Försiktighetsprincipen, PPP, bästa möjliga teknik
4§ Lokaliseringsprincipen
5§ Hushållningsprincipen, Kretsloppsprincipen
6§ Produktvalsprincipen
8§ Skadeansvaret

Kunskapskravet

Det är den som gör något som ska ha tillräcklig kunskap om hur miljön och människors hälsa påverkas och skyddas.

Förorenaren betalar

Det är den som riskerar att skada som betalar.

PPP

Poluters Pay Principle.

Hushållningsprincipen

Råvaror och energi skall användas så effektivt som möjligt.

Kretsloppsprincipen

Det som utvinns ur naturen ska användas uthålligt med minimal resursförbrukning.

Skadeansvaret

Det är den som orsakat en skada på miljön som ansvarar för att skadan blir avhjälpt.


Hela miljöbalken hittar du här