Avfallshantering

Handledning för hantering av avfall och destruktion av tryckimpregnerat trä

Svenska Träskyddsföreningens Referensgrupp Träskydd-miljö, hanterar frågor kring avfallshantering och destruktion av tryckimpregnerat trä. Här sammanfattas referensgruppens slutsatser och rekommendationer till både producenter och konsumenter av materialet tryckimpregnerat trä.

Ökade krav på retursystem och återvinning samt frågor kring
producentansvar, har medfört att ett tidsenligt system for omhändertagande av avfall från tryckimpregnerat trä tagits fram. Den teknik och de metoder som här redovisas, tillämpas idag redan i praktisk skala.

Tryckimpregnering av trä som industriell metod har funnits i många år och indelas vanligen i tre olika grupper, beroende på den typ av träskydds- medel som används.

1. Kreosotimpregnering

Tryckimpregnering med destillationsprodukter från stenkolstjära används uteslutande för transmissionsstolpar och slipers och har använts under drygt 100 år. Impregneringsvolym är ungefär 80 000 m3/år varav en stor del exporteras.
2. Saltimpregnering
Tryckimpregnering med olika saltlösningar, vanligen koppar-/kromsalt eller kopparsalt. Metoden har använts under de senaste 50 åren för sågade/hyvlade trävaror i de vanligen förekommande dimensionerna. Produktionen är drygt en miljon m3/år, varav ungefär hälften exporteras.
3. Oljevakuumimpregnering
Impregneringsmetod enbart for färdiga snickeridetalj er (t ex fönster) eftersom endast begränsad inträngning kravs (med efterföljande ytbehandling/målning). Fram till 1996 impregnerades huvudsakligen med oljelösliga tennföreningar. Idag sker impregneringen helt med metallfria, organiska föreningar, produktionen ca 30 000 m3/år, varav en mindre del exporteras.
Miljöintresset knyts till saltimpregnerat virke
Störst intresse vad gäller hantering av avfall, deponering och destruktion för tryckimpregnerat trä knyts till saltimpregnerat trä därför att:
*Saltimpregnerat virke representerar den största volymen impregnerat trä som har använts för olika byggändamål i såväl större som mindre skala (“gör-det-själv”).
*Genom innehållet av kopparsalter får impregnerat trä en grönaktig färg, som gör virket urskiljbart gentemot annat virke. Utomhusexponering bleker den gröna nyansen.
Kreosotimpregnerat virke används uteslutande yrkesmässigt för kraftledningar och järnvägslinjer. Impregnerade trädelar utgör stora, enskilda enheter som är lättidentifierade (i en linjebyggnad). Genom kreosotimpregneringsindustrins försorg finns sedan flera år tillbaka ett fungerade retursystem för ledningsstolpar (“ny stolpe sätts ned, gammal tas tillbaks”). Den gamla stolpen flisas och eldas i godkända förbränningsanläggningar. Det fördelaktiga värmevärdet utnyttjas redan i flera godkända förbränningsanläggningar med tillstånd för förbränning av kreosotimpregnerat trä.
Oljeimpregnerat virke, som är färglöst, har endast ett begränsat skydd. Utsatta trädetaljer som fönsterkarmar ges ytterligare skydd genom bestrykning med målarfärg.

Här nedan redovisas metoder för hantering och destruktion av främst saltimpregnerat virke (kan vanligen urskiljas på en svag grönaktig fiirg), benämnt tryckimpregnerat virke. Oljevakuumimpregnerade trädetaljer förekommer huvudsakligen som fönster/dörrsnickerier. Genom målningsbehandlingen räknas virket in i allt annat behandlat virke - målat, bestruket, skivmaterial etc). Kreosotimpregnerat virke (från sekundäranvändning som t ex trädgårdstimmer), sorteras ut och bränns med annat kreosotimpregnerat virke i godkända förbränningsanläggningar.

Metoder för avfall, deponering och destruktion

Olika metoder för avfallshantering kring impregnerat trä finns, nämligen:
1. “Odefinierbar” deponering, dvs att virket lämnas att förmultna på den plats det användes. Metoden är inte tilltalande med dagens synsätt. Avfall bör omhändertas på ett kontrollerbart sätt.

2. Inlämning/insamling av träavfall till kommunala avfallsanläggningar, deponering vid soptipp. Metoden förutsätter att avfallsanläggningarna har anvisade platser för denna typ av deponering.

3. Insamling till anvisade anläggningar för sortering av träavfall, förbränning i godkända förbränningsanläggningar (med rökgasrening) och omhändertagande av askan som sopförbränningsaska. Den mest tilltalande metoden och möjligheter för uppbyggnad av ett riksomfattande system finns, då flera regionala godkända anläggningar redan är i drift.

Flera led från tillverkning till destruktion

Tryckimpregnerat trä tillverkas vid cirka 60 anläggningar i landet. Saltimpregnerat virke lämnar impregneringsanläggningen buntvis till distributörsledet, som till största delen utgörs av bygghandelsföretag. En del impregneringsverk har även egen byggvaruförsäljning.
Försäljningen av impregnerat trä via bygghandeln sker till största delen styckevis för olika “gör-det-själv” ändamål. Flera bygghandelsföretag har även större kunder, där leveranser sker regelbundet till byggarbetsplatser och andra mer omfattande konstruktioner.

Följande hanteringsled kan preciseras för det impregnerade virkets väg från tillverkning till slutomhändertagande:
1. Impregneringsanläggningen
2. Bygghandeln
3. Byggarbetspiatsen
4. Egnahem/fritidsområdet
5. Rivningsobjekt
6. Avfallsanläggningen

Förslag till åtgärder för hantering av avfall och destruktion av tryckimpregnerat trä
Förslagen baseras på olika praktiska åtgärder som idag tillämpas inom de olika leden. Tekniken för att omhänderta avfall och bearbeta detta på ett tillfredsställande sätt finns vid ett flertal godkända anläggningar regionalt i landet. Undersökningar visar att förbränning av tryckimpregnerat virke ger goda möjligheter till att återta ingående grundämnen genom insamling av förbränningsaskan. Innehållet av grundämnena i förbränningsluften är mycket litet och samlas in via rökgasrening.
1. Impregneringsanläggningen
Vid impregneringsanläggningar i landet förekommer vanligen någon form av uppsamling av virkesavfall. Här föreslås att vid all tillverkning av impregnerat trä ska minst två olika uppsamlingssystem for avfallsvirke finnas (avkap, felproducerat m m): En vit container (för obehandlat träavfall) och en grön container (för tryckimpregnerat och annat behandlat virke).
Avfallet i den vita containern kan eldas på vanligt sätt, avfallet i den gröna containern förs över till avfallsanläggning (pkt 6) och eldas i anvisad för- bränningsanläggning (omhändertagande av sopförbränningsaska).
Impregneringsanläggningar föreslås upprätta ett retursystem genom att rester (spill, avkap m m) från tryckimpregnerat virke tas tillbaka. Detta ska lämnas i den gröna containern, en form av frivilligt producentansvar.
2. Bygghandeln
Genom bygghandelsledet passerar årligen störredelen av impregnerat virke för hemmamark-
naden. Flertalet har självbetjäning (mät- och kapstationer). Här föreslås att bygghandeln kompletterar befintlig hantering av virkesavfall, så att vitt kärl finns för obehandlat virke och grönt kärl för tryckimpregnerat och annat behandlat virke.
3. Byggarbetspiatser
Vid om- och nyproduktion uppstår ibland stora mängder spill från byggmaterialet. Vad gäller materialet trä föreslås att virkesavfallet på byggarbetsplatser sorteras som vid bygghandeln, dvs i två olika uppsamlingskärl: För obehandlat virke och för behandlat (inklusive tryckimpregnerat).
4. Egnahem/fritidsområden
En betydligt bättre styrning av tryckimpregnerat virkesavfall och utrangerat virke bör eftersträvas. Här föreslås att regionala uppsamlingsstationer anvisas, t ex vid kommunala sopstationer (på många håll förekommer här redan en långt gången sortering av avfall). På liknande sätt som på de ovan redovisade ställena, föreslås två stationer för virke, nämligen en för obehandlat virke och en för behandlat virke (inkl tryckimpregnerat).
5. Rivningsobjekt
Vid rivning av olika objekt, kan inte sortering av olika typer av träavfall göras, utan rivningsavfall sorteras först när uppsamlingskärl överförs till anvisad avfallsanläggning. Förslag är att uppsamlingskärl för allmänt träavfall alltid finns tillgängligt, eftersom många avfallsanläggningar själva gör sorteringen av träavfall.
6. Avfallsanläggningar
Tryckimpregnerat trä innehållande metallsalter kan idag eldas under betryggande former i godkända förbränningsanläggningar. Naturvårdsverket ställer sig positivt till förbränningen
av (salt)impregnerat virke, varför denna metod nu anses överlägsen tidigare rekommenderad allmän deponering.

Vid ett flertal anläggningar i landet finns utvecklade system för omhändertagande av olika typer av avfall och där sortering av t ex träavfall sker kontinuerligt. Ovan beskrivna åtgärder, för producent, distributör och konsument, omfattar ett sorteringsmoment, varför avfallsanläggningarna huvudsakligen kommer att ta omhand försorterat avfall. Förutsättning är gemensam sorteringsnorm.

Avfall från behandlat trä bränns tillsammans med annat avfall, med krav på omhändertagande av askan. Denna samlas upp efter förbränning och efterbearbetas genom t ex sintring, ingjutning etc för slutligförvaring på deponi.
Ladda ner rapport om Impregnerat trä i kretsloppet

Exempel på informationslappar:

Ladda ner informationslapp NTR A
Ladda ner informationslapp NTR AB