Svenska Träskyddsinstitutet

Svenska Träskyddsinstitutet bildades 1974. Det finansierades av staten och av delar av träimpregneringsindustrin genom Styrelsen för Teknisk Utveckling (senare NUTEK) fram till sommaren 1993 och därefter helt av träskyddsbranschen.
Institutets verksamhet omfattar:


Forskning

På forskningsområdet är institutet främst ett initierande och samordnande organ men bedriver även viss forskning i egen regi. Miljö- och arbetarskyddsproblem inom träimpregneringsindustrin, virkeshantering och impregneringsteknik är exempel på projekt som institutet arbetat med.

Standardisering, byggnormer, tillverkningskontroll

En viktig del av institutets verksamhet är att delta i utarbetandet av standarder och byggnormer på träskyddsområdet, nationellt såväl som internationellt. Institutet arbetar också med att förbättra den interna driftskontrollen inom impregneringsindustrin och har aktivt medverkat vid införandet av Nordiska Träskyddsrådets kvalitetskontroll för impregnerat trä.

Information och rådgivning

Genom egna publikationer, medverkan i fackpressen, informationsträffar, seminarier m m sprids kunskap och information till olika målgrupper om träskydd. Telefonrådgivning om träskyddsfrågor ges också.

Utbildning

Varje år utbildas personal vid impregneringsverken i institutets regi. Dessutom ordnas seminarier vid skolor, universitet och högskolor.