Svenska Träskyddsföreningen

Svenska Träskyddsföreningen är en branschförening för träimpregneringsföretag och andra med uppenbart intresse för träimpregnering. Föreningen har som ändamål att tillvarata den svenska träskyddsindustrins marknadsintressen samt därigenom främja branschens tidsenliga utveckling. Föreningen ska också följa den internationella utvecklingen inom träskyddsområdet samt svara för intressebevakning gentemot nationella och internationella myndigheter. Svenska Träskyddsföreningen är huvudman för Svenska Träskyddsinstitutet.

Våra prioriterade verksamhetsområden är

*    Slagkraftig marknadskommunikation främst avseende 20-åriga rötskyddsgarantin

*    Nordiskt samarbete i kvalitetsdrivande syfte

*    Förtroendehöjande intressebevakning baserad på teknisk och miljörelaterad dokumentering

Härutöver är sedvanliga branschföreningsaktiviteter såsom standardisering, statistik, branschinformation och utbildning en självklar del i Föreningens arbete. Vi har en stark ambition att öka antalet medlemmar såväl bland impregneringsverken som i återförsäljarledet. Vi är själva medlem av WEI, European Institute for Wood Preservation, som i sin tur är en del av CEIBois, den europeiska träbearbetande industrins organisation.

Svenska Träskyddsföreningens arbete för medlemmarna innebär i praktiken att vi:

fokuserar starkt på marknadskommunikation. Målsättningen är att öka kunskapen om och användningen av NTR-klassat beständigt virke. Målgrupperna är konsumenter, bygghandeln och sågverksindustrin. Konsumenterna nås via annonsering, PR och hemsida, bygghandeln via ett utökat samarbete med Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund samt sågverken genom nära kontakter med Skogsindustrierna.

vill vara en drivande kraft i det nordiska branschsamarbetet. Nordiskt samarbete är en viktig hörnpelare i våra ansträngningar att höja kvaliteten på impregnerat virke i Sverige, Norden och Europa. Svenska Träskyddsföreningen är, liksom systerorganisationerna i Danmark, Finland, Island och Norge medlem i Nordiska Träskyddsrådet, NTR. NTRs stadgar möjliggör även att länder utanför Norden kan bli medlemmar och syftet är att sprida NTR-systemet och dess kvalitetstänkande via tredjepartskontroll, i övriga Europa.

framhåller och påtalar, genom regelbundna kontakter med regeringskansliet och berörda myndigheter, träskyddsbranschens speciella förutsättningar och intressen. Föreningen fungerar som remissinstans i lagstiftningsärenden och bevakar att föreskrivande lokala organ inte motverkar träskyddsbranschens särart, arbetssätt och metoder.

initierar och finansierar forskningsprojekt inom träskyddsbranschen såsom t ex fältförsök, utvärderingar, livscykelanalyser mm. Vi deltar också i det internationella samarbetet inom IRG, International Research Group on Wood Preservation.
Vår vision är trefaldig:
Impregnerade trävaror uppskattas av konsumenter, bygghandel, föreskrivande led, industri och media för sina miljöanpassade egenskaper.
Impregnerade trävaror är det självklara valet för byggande i utsatt miljö. Olika produktgrupper konkurrerar på marknaden med respekt för att det är bra för trä, om rätt sak används på rätt ställe.
Impregneringsindustrin uppfattas som en miljöanpassad bransch vilken lever upp till alla de krav och förväntningar som man kan ställa.