NTR-Standard

I de nordiska länderna har det sedan 1976 funnits en officiell standard för klassificering av impregnerat trä. Sedan 1989 har denna standard betecknats INSTA 140 med nationella beteckningar DS 2122/INSTA 140, SFS 3974, IST-INSTA 140, NS-INSTA 140 samt SS 05 61 10. Standarden har delat in impregnerat trä i fyra träskyddsklasser: M, A, AB och B.

I samband med fastställandet av de europeiska standarderna för träskyddsbehandlat trä (EN 351) och träskyddsmedel (EN 599) upphävdes INSTA 140 under 1998. Detta medförde att de nordiska träskyddsklasserna inte längre formellt kunde beskrivas i en officiell standard.

Den nordiska träskyddsindustrin uttryckte emellertid önskemål om att behålla de sedan 20 år kända och inarbetade träskyddsklasserna.
NTR beslutade därför att utarbeta en branschstandard "Nordiska träskyddsklasser" (NTR Dokument
nr 1:1998), som definierar de nordiska träskyddsklasserna inom ramen för föreliggande europeiska standarder. Denna branschstandard ersätter således INSTA 140 och kan därmed sägas vara ett nordiskt tillämpningsdokument till EN 351.

NTR Dokument Nr 1:1998 gäller för rundvirke, sågat virke och snickerier av i första hand furu (Pinus sylvestris), som av tekniska och ekonomiska skäl är det träslag som huvudsakligen impregneras i Norden.

Trä impregnerat enligt klass M är avsett att användas i träkonstruktioner som riskerar att angripas av marina träskadegörare, t.ex. skeppsmask, samt i konstruktioner som utsätts för extrema påkänningar eller för vilka man ställer särskilda säkerhetskrav, d.v.s. riskklass 5 enligt europastandard EN 335. Exempel på användningsområden är kajanläggningar, grundpålar och kyltorn.Trä impregnerat enligt klass A är avsett att användas för virke i markkontakt och i sötvatten, samt i särskilda fall ovan mark, där man har en betydande risk för rötangrepp, d.v.s. riskklass 4 enligt EN 335. Exempel på användningsområden är ledningsstolpar, sliprar, stängselstolpar samt trall i direkt markkontakt.
Trä impregnerat enligt klass AB är avsett för användning i utsatta konstruktioner ovan mark, d.v.s. riskklass 3 enligt EN 335, som t.ex. staket, vindskivor.Trä impregnerat enligt klass B är endast avsett för utvändiga snickerier som fönster och dörrar.
Standarden tar hänsyn till att det kemiska träskyddet ska utformas efter risken för biologiska angrepp som man kan räkna med att träet kommer att utsättas för i sin slutliga användningsmiljö. Den underlättar därför för projektörer, konstruktörer, arkitekter, "gör-det-självare" m.fl. att välja "rätt impregnerat trä på rätt ställe".

 

 

 Läs standarderna i Adobe Reader:

Nordiska träskyddsklasser och produktkrav för impregnerat trä.

NTR Dokument nr 1:2013

Nordic wood preservation classes and product requirements for preservative-treated wood. Part 1: Pine and other permeable softwoods.

NWPC Document No. 1:2013

Conditions for approval of wood preservatives for industrial wood preservation in the Nordic countries.
NWPC Document No. 2:2010

Nordic requirements for quality control of preservative-treated wood. Part 1: Pine and other permeable softwoods.

NWPC Document No. 3:2013.

Nordiska regler för kvalitetskontroll av impregnerat trä. Del 1: Furu och andra lätt impregnerbara barrträslag.

NTR Dokument nr 3:2013. Tillämpningsområde Sverige.

Nordiska träskyddsklasser och produktkrav för impregnerat trä.

Del 2: Gran (Picea spp)

NTR Dokument Nr 1:2011

Nordiska regler för kvalitetskontroll av impregnerat trä.

Del 2: Gran (Picea spp)

NTR Dokument Nr 3:2011

Nordic wood preservation classes and product requirements for

preservative-treated wood.

Part 2: Spruce (Picea spp)

NWPC Document No. 1:2011

Nordic requirement for quality control of

preservative-treated wood.

Part 2: Spruce (Picea spp)

NWPC Document No. 3:2011